Konflikt zbrojny zmusił bardzo duże grono osób zamieszkujących Ukrainę do przeniesienia się w bezpieczne miejsce. Z tego powodu wielu Ukraińców znalazło się na terytorium swojego sąsiada. Polska, aby pomóc uchodźcom wojennym, zdecydowała się wprowadzić różnorodny komplet niezbędnych świadczeń z zakresu opieki medycznej, które na pewno wesprą Ukraińców. Otrzymaj więcej informacji o niesionej pomocy. Dowiedz się, jakich konkretnych usług dotyczy i kto może je bezpłatnie wykorzystać, sprawdź, jak wygląda sytuacja otrzymywania i realizowania recept, jakie świadczenia związane z COVID-19 oferuje Polska i na jakie pionierskie rozwiązanie dla uchodźców zdecydował się Lux Med?

Dnia 12 marca 2022 roku w życie weszła ustawa, która obowiązuje od 24 lutego 2022 roku i dotyczy pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, który odbywa się na terytorium tego państwa.

Jednym z ważnych punktów ustawy jest przyznanie prawa do świadczeń medycznych m.in. udzielanie pomocy medycznej, oferowanie różnorodnych usług zdrowotnych, czy realizacja recept.

Ustawa zapewnia możliwość otrzymywania świadczeń dla następujących osób, które wjechały do Polski od 24 lutego 2022 roku:

Istotna jest również kwestia weryfikacji uprawnień osób chcących otrzymać konkretne świadczenia medyczne na terytorium Polski. Z tego powodu, aby kwalifikować się do tej grupy, należy posiadać dokument potwierdzający tożsamość, może być to np.:

Jakie świadczenia z zakresu opieki medycznej oferuje Polska dla Ukraińców?

Osoby do tego uprawnione, mają, według ustawy, prawo do świadczeń zdrowotnych na terenie Polski, według takich samych zasad i o takim samym zakresie, co osoby ubezpieczone w Polsce. Jedynym wyłączeniem jest leczenie uzdrowiskowe, prawo do leczenia za granicą oraz prawo zwrotu środków za leczenie za granicą na podstawie dyrektywy “transgranicznej”. Osoby uprawnione mają również możliwość korzystania z produktów leczniczych w ramach programów zdrowotnych Ministerstwa Zdrowia. Dzieci zostają objęte dodatkową opieką i z tego tytułu przysługują im szczepienia ochronne. Wszystkie, świadczone przez Polskę usługi, są bezpłatne i finansowane z budżetu państwa. Oprócz tego oferowany jest również bezpłatny dostęp do pomocy psychologicznej.

Recepty i leki - jak otrzyma je osoba z Ukrainy?

Prawo do otrzymania refundowanych recept przysługuje wszystkim osobom, które są do tego uprawnione zgodnie z wcześniej wspomnianą specustawą. Refundacje będą odbywać się według takich samych zasad i w takim samym zakresie, co w przypadku osób ubezpieczonych w Polsce. Bardzo ważna jest tu kwestia wystawienia recept z kodem IN, który jest wyznacznikiem pacjentów innych, niż ubezpieczonych, którzy mają prawo do otrzymywania bezpłatnych świadczeń

Szczepienia przeciwko COVID-19, testy na koronawirusa i leczenie dla Ukraińców

Uchodźcom przysługuje również prawo do szczepienia przeciwko COVID-19. Mogą tego dokonać jednakowo osoby, które nie wykonały jeszcze żadnego szczepienia, lub te, które chcą przyjąć kolejną dawkę szczepionki. Wymagane do tego kwestionariusze wstępne dostępne są zarówno w języku ukraińskim, rosyjskim, jak i polskim.

Ponadto, osoby przekraczające granicę polsko-ukraińską i uprawnione do tego odpowiednim dokumentem, mogą skorzystać z możliwości wykonania bezpłatnego testu na koronawirusa, a osoby zakażone koronawirusem otrzymają odpowiednią opiekę medyczną i leczenie.

Opieka medyczna dla obywateli innych państw i bezpaństwowców

W ciężkiej sytuacji znaleźli się nie tylko obywatele Ukrainy uciekający przed konfliktem zbrojnym, ale również obywatele innych państw oraz osoby bezpaństwowe, które chcą wydostać się z kraju objętego wojną. W konsekwencji, w Polsce, zgodnie z decyzją Rady Unii Europejskiej, oferowana jest pomoc osobom które:

Wyżej wymienionym osobom przysługuje prawo do opieki medycznej, która zostanie im zapewniona przez Szefa Urzędu do spraw Cudzoziemców i będzie wykonywana w przeznaczonych do tego placówkach medycznych.

Polska będzie także wspierać uchodźców, oferując im świadczenia z zakresu szczepień przeciwko COVID-19, wykonywania testów na obecność wirusa i prowadzenia leczenia koronawirusa.

Lux Med - doraźna pomoc medyczna dla pacjentów z Ukrainy

Grupa Lux Med zdecydowała się poszerzyć swoją ofertę o dodatkowe usługi medyczne, aby wesprzeć osoby, które przybyły do Polski z Ukrainy, w wyniku działań wojennych. Pomoc obejmować będzie usługi, które są związane z potrzebą pilnej opieki medycznej lub koniecznej kontynuacji leczenia chorób przewlekłych, a w szczególności tych, które dotyczą:

Pomoc przyznana będzie osobom - obywatelom Ukrainy oraz obywatelom innych państw, którzy przybyli z Ukrainy do Polski, lub najpierw z Ukrainy do państwa sąsiadującego, a następnie do Polski, po rozpoczęciu działań wojennych.

Dokumentem umożliwiającym ubieganie się o doraźną pomoc Lux Med jest:

Oba te dokumenty muszą zostać wystawione po 24 lutego 2022 roku.

Lux Med udziela pomocy medycznej poprzez możliwość konsultacji lekarskich oraz badań diagnostycznych i leczenia szpitalnego zgodnie z wystawionym lub zweryfikowanym przez lekarza Lux Med skierowaniem.

Pomoc medyczna oferowana jest na terenie całej Polski w placówkach medycznych Lux Med. A aby umówić się na wizytę lub badanie, dostępna jest specjalna infolinia, która obsługuje zainteresowanych w języku ukraińskim, angielskim i polskim.