Opieka medyczna dla Ukraińców w Polsce

Konflikt zbrojny zmusił bardzo duże grono osób zamieszkujących Ukrainę do przeniesienia się w bezpieczne miejsce. Z tego powodu wielu Ukraińców znalazło się na terytorium swojego sąsiada. Polska, aby pomóc uchodźcom wojennym, zdecydowała się wprowadzić różnorodny komplet niezbędnych świadczeń z zakresu opieki medycznej, które na pewno wesprą Ukraińców. Otrzymaj więcej informacji o niesionej pomocy. Dowiedz się, jakich konkretnych usług dotyczy i kto może je bezpłatnie wykorzystać, sprawdź, jak wygląda sytuacja otrzymywania i realizowania recept, jakie świadczenia związane z COVID-19 oferuje Polska i na jakie pionierskie rozwiązanie dla uchodźców zdecydował się Lux Med?SPIS TREŚCI


 1. Jakie świadczenia z zakresu opieki medycznej oferuje Polska dla Ukraińców?
 2. Recepty i leki - jak otrzyma je osoba z Ukrainy?
 3. Lux Med - doraźna pomoc medyczna dla pacjentów z Ukrainy


Dnia 12 marca 2022 roku w życie weszła ustawa, która obowiązuje od 24 lutego 2022 roku i dotyczy pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, który odbywa się na terytorium tego państwa.

Jednym z ważnych punktów ustawy jest przyznanie prawa do świadczeń medycznych m.in. udzielanie pomocy medycznej, oferowanie różnorodnych usług zdrowotnych, czy realizacja recept.

Ustawa zapewnia możliwość otrzymywania świadczeń dla następujących osób, które wjechały do Polski od 24 lutego 2022 roku:

 • obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę polsko-ukraińską,
 • małżonków obywateli Ukrainy, którzy nie mają obywatelstwa ukraińskiego i przekroczyli granicę polsko-ukraińską,
 • dziecko, osoby urodzonej w Polsce, jeśli osoba ta jest określona w pierwszych dwóch wyżej wymienionych opcjach,
 • obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka,
 • członków najbliższej rodziny (małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, osoby powinowate w tej samej linii lub stopniu, osoba w stosunku przysposobienia i jej małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu) obywatela Ukrainy posiadającego Kartę Polaka.

Istotna jest również kwestia weryfikacji uprawnień osób chcących otrzymać konkretne świadczenia medyczne na terytorium Polski. Z tego powodu, aby kwalifikować się do tej grupy, należy posiadać dokument potwierdzający tożsamość, może być to np.:

 • paszport obywatela Ukrainy ze stemplem Straży Granicznej RP,
 • zaświadczenie wydane przez Straż Graniczną RP,
 • dowód osobisty,
 • prawo jazdy,
 • akt urodzenia,
 • akt małżeństwa,
 • inny dokument, który potwierdzi niezbędne dane osoby uprawnionej,
 • specjalny numer PESEL wydawany obywatelom Ukrainy,
 • odpowiedni e-dokument poświadczający o statusie osoby uprawnionej powiązany z numerem PESEL i Profilem Zaufanym,
 • wydruk potwierdzający założenia Profilu Zaufanego osoby uprawnionej.

Jakie świadczenia z zakresu opieki medycznej oferuje Polska dla Ukraińców?

Osoby do tego uprawnione, mają, według ustawy, prawo do świadczeń zdrowotnych na terenie Polski, według takich samych zasad i o takim samym zakresie, co osoby ubezpieczone w Polsce. Jedynym wyłączeniem jest leczenie uzdrowiskowe, prawo do leczenia za granicą oraz prawo zwrotu środków za leczenie za granicą na podstawie dyrektywy “transgranicznej”. Osoby uprawnione mają również możliwość korzystania z produktów leczniczych w ramach programów zdrowotnych Ministerstwa Zdrowia. Dzieci zostają objęte dodatkową opieką i z tego tytułu przysługują im szczepienia ochronne. Wszystkie, świadczone przez Polskę usługi, są bezpłatne i finansowane z budżetu państwa. Oprócz tego oferowany jest również bezpłatny dostęp do pomocy psychologicznej.

Recepty i leki - jak otrzyma je osoba z Ukrainy?

Prawo do otrzymania refundowanych recept przysługuje wszystkim osobom, które są do tego uprawnione zgodnie z wcześniej wspomnianą specustawą. Refundacje będą odbywać się według takich samych zasad i w takim samym zakresie, co w przypadku osób ubezpieczonych w Polsce. Bardzo ważna jest tu kwestia wystawienia recept z kodem IN, który jest wyznacznikiem pacjentów innych, niż ubezpieczonych, którzy mają prawo do otrzymywania bezpłatnych świadczeń

Szczepienia przeciwko COVID-19, testy na koronawirusa i leczenie dla Ukraińców

Uchodźcom przysługuje również prawo do szczepienia przeciwko COVID-19. Mogą tego dokonać jednakowo osoby, które nie wykonały jeszcze żadnego szczepienia, lub te, które chcą przyjąć kolejną dawkę szczepionki. Wymagane do tego kwestionariusze wstępne dostępne są zarówno w języku ukraińskim, rosyjskim, jak i polskim.

Ponadto, osoby przekraczające granicę polsko-ukraińską i uprawnione do tego odpowiednim dokumentem, mogą skorzystać z możliwości wykonania bezpłatnego testu na koronawirusa, a osoby zakażone koronawirusem otrzymają odpowiednią opiekę medyczną i leczenie.

Opieka medyczna dla obywateli innych państw i bezpaństwowców

W ciężkiej sytuacji znaleźli się nie tylko obywatele Ukrainy uciekający przed konfliktem zbrojnym, ale również obywatele innych państw oraz osoby bezpaństwowe, które chcą wydostać się z kraju objętego wojną. W konsekwencji, w Polsce, zgodnie z decyzją Rady Unii Europejskiej, oferowana jest pomoc osobom które:

 • są obywatelami Ukrainy i mieszkali na Ukrainie przed 24 lutego 2022 roku,
 • są obywatelami państw trzecich lub bezpaństwowcami, którzy przed 24 lutego 2022 roku korzystali z ochrony międzynarodowej lub równoważnej ochrony krajowej w Ukrainie,
 • są członkami rodziny wyżej wymienionej osoby,
 • są obywatelami państw trzecich lub bezpaństwowcami, którzy przed 24 lutego 2022 rokiem przebywali na Ukrainie na podstawie zezwolenia na pobyt stały i nie mogą bezpiecznie wrócić do swojego państwa.

Wyżej wymienionym osobom przysługuje prawo do opieki medycznej, która zostanie im zapewniona przez Szefa Urzędu do spraw Cudzoziemców i będzie wykonywana w przeznaczonych do tego placówkach medycznych.

Polska będzie także wspierać uchodźców, oferując im świadczenia z zakresu szczepień przeciwko COVID-19, wykonywania testów na obecność wirusa i prowadzenia leczenia koronawirusa.

Lux Med - doraźna pomoc medyczna dla pacjentów z Ukrainy

Grupa Lux Med zdecydowała się poszerzyć swoją ofertę o dodatkowe usługi medyczne, aby wesprzeć osoby, które przybyły do Polski z Ukrainy, w wyniku działań wojennych. Pomoc obejmować będzie usługi, które są związane z potrzebą pilnej opieki medycznej lub koniecznej kontynuacji leczenia chorób przewlekłych, a w szczególności tych, które dotyczą:

 • stanów nagłych,
 • ostrych chorób infekcyjnych,
 • chorób przewlekłych,
 • opieki w trakcie ciąży.

Pomoc przyznana będzie osobom - obywatelom Ukrainy oraz obywatelom innych państw, którzy przybyli z Ukrainy do Polski, lub najpierw z Ukrainy do państwa sąsiadującego, a następnie do Polski, po rozpoczęciu działań wojennych.

Dokumentem umożliwiającym ubieganie się o doraźną pomoc Lux Med jest:

 • zaświadczenie, które zostało wystawione przez Straż Graniczną RP,
 • odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, który zaświadcza o legalnym pobycie na terenie Polski.

Oba te dokumenty muszą zostać wystawione po 24 lutego 2022 roku.

Lux Med udziela pomocy medycznej poprzez możliwość konsultacji lekarskich oraz badań diagnostycznych i leczenia szpitalnego zgodnie z wystawionym lub zweryfikowanym przez lekarza Lux Med skierowaniem.

Pomoc medyczna oferowana jest na terenie całej Polski w placówkach medycznych Lux Med. A aby umówić się na wizytę lub badanie, dostępna jest specjalna infolinia, która obsługuje zainteresowanych w języku ukraińskim, angielskim i polskim.

Opieka medyczna dla Ukraińców w Polsce